Logo1

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Consument
Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met de leverancier, over de door leverancier te verkopen en/of leveren diensten en/of zaken.

1.2 Klant
Iedere partij (bijvoorbeeld een consument) die een overeenkomst aangaat met de leverancier, over de door leverancier te verkopen en/of leveren diensten en/of zaken.

1.3 Leverancier
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aanbiedt aan klanten.

1.4 Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst waarbij de leverancier een systeem organiseert voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten. Tot en met het sluiten van de overeenkomst wordt alleen gebruikgemaakt van technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de leverancier

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor:
Horn Design VOF
Handelsnamen: Horn Design
Buitenweelde, Studio3000
Kerkeweg 9
8485 JJ Munnekeburen
KVK:85033235
Btw-nummer: NL863480019B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leverancier, op alle overeenkomsten van de leverancier met de klant en op de uitvoering daarvan. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo snel mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.2 Als de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt zo, dat deze door de klant eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Ook wordt aangegeven dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op een andere manier kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Een overeenkomst komt tot stand als de leverancier de opdracht schriftelijk bevestigt, of al met de uitvoering is begonnen.

De leverancier is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden de leverancier niet.

Artikel 5 - Conformiteit

De geleverde zaak dient te beantwoorden aan de overeenkomst. Dit is conform de wettelijke regeling. Alle afbeeldingen en foto's, met de daarop aanwezige (decoratieve) zaken, kleur(echtheid - zoals bijvoorbeeld bij natuurproducten -), beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen (onder andere op de website van de leverancier), dienen ter illustratie en gelden slechts bij benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en ze binden de leverancier niet.

Artikel 6 - Prijzen

6.1 Alle prijzen op de websites, en in brochures en prijslijsten zijn onder voorbehoud van type-, druk- en zetfouten.

6.2 Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief 9 of 21% btw, tenzij anders aangegeven. Op verzendingen van bestellingen kunnen verpakkingskosten en transportkosten van toepassing zijn.

Artikel 7 - Levering

7.1 Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de klant aan de leverancier heeft doorgegeven. De producten worden alléén afgeleverd als het adres zich bevindt nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor vrachtverkeer.

7.2 Aan de leveringsplicht van de Horn Design VOF zal (behalve als er tegenbewijs is) zijn voldaan zodra de door Horn Design VOF geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder, waaronder de weigering van acceptatie, als volledig bewijs van het aanbod tot levering.

7.3 De levering van pallets gebeurt met grote vrachtwagens. Het adres moet daarom goed bereikbaar zijn. Is dat (tijdelijk) niet zo? Dan is de klant verplicht om dit tijdig te laten weten en de levering uit te stellen en/of te cancelen. Bij het nalaten hiervan zijn de ontstane vervoerskosten voor rekening van de klant. De chauffeur voldoet aan de leveringsplicht als hij de pallets voor de deur aflevert: op de stoep of op de straat. Sommige chauffeurs zijn bereid - indien mogelijk en als ze beschikken over de juiste apparatuur - de pallets op een oprit of een andere plek te zetten. Maar dit is altijd goodwill van de chauffeur en nooit een verplichting. Vervoer over grind, drempels of andere obstakels is vanwege het gewicht van de pallets niet mogelijk. Als de klant niet thuis en ook niet telefonisch bereikbaar is, dan wordt de pallet gelost op de meest logische plek. Als de chauffeur aangeeft dat dat niet kan, wordt de pallet weer meegenomen. De extra vervoerskosten hiervan zijn voor rekening van de klant.

7.4 De levertijd verschilt per artikel. De gepubliceerde levertijden zijn een indicatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor aanvullende informatie over levertijden kun je het beste contact opnemen met de leverancier.

Artikel 8 - Overmacht

8.1 Nog los van de andere aan hem toekomende rechten, heeft de leverancier bij overmacht het recht om (naar eigen keuze) de uitvoering van de bestelling door de klant op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Dit gebeurt door de klant dit schriftelijk mee te delen. De leverancier is niet gehouden tot schadevergoeding.

8.2 Van overmacht is onder meer (maar niet uitsluitend) sprake in de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, oponthoud bij douane, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door leverancier onvoorziene problemen bij productie of transport. En ook bij elke omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van leverancier afhankelijk is, zoals het niet of niet tijdig leveren van zaken of diensten door derden die de leverancier heeft ingeschakeld.

Artikel 9 - Montagevoorwaarden

Als de klant de geleverde producten door Horn Design VOF laat installeren en monteren, gelden de montagevoorwaarden van Horn Design VOF. Deze worden de klant voor bestelling van de producten expliciet aangeboden. Ook dienen ze vooraf door de klant te worden geaccepteerd.

Horn Design VOF kan orders weigeren die geplaatst worden zonder expliciete akkoordverklaring door de klant.

Artikel 10 - Betaling

Horn Design VOF behoudt het eigendom van alle door ons geleverde zaken, totdat de klant heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.

Bij bestellingen via de website Horn Design accepteert de leverancier betaling vooraf per bank (iDEAL), contant bij afhalen, en andere betaalwijzen die op de website worden aangegeven, tenzij anders overeengekomen. Bij betaling vooraf per bank kunnen orders pas in gang worden gezet als de betaling binnen is, tenzij anders overeengekomen. De leverancier heeft het recht om deelleveringen afzonderlijk te factureren. Alle kosten van eventuele incassoprocedures, waaronder buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de klant.

Bij andere leveringen dient de betaling door de koper te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien schriftelijk niet anders overeengekomen binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de geldende betalingstermijn is de koper, vanaf het moment dat hij in verzuim is, boven het door hem verschuldigde, wettelijke rente verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, waarbij een gedeelte van een maand gelijk zal worden gesteld met een gehele maand. Het door de koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in geval van uitgesproken faillissement van de koper, surseance van betaling en onder curatelestelling, overlijden van de koper, beslaglegging onder de koper, of als de koper in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting jegens Horn Design VOF. Horn Design VOF behoudt zich het recht voor om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren. Het zal Horn Design VOF bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrijstaan van de koper een contante dan wel voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlengen. Door de koper gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste, nog openstaande factuur. Indien Horn design VOF genoodzaakt is om de vordering uit handen te geven, is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 500. Horn Design VOF is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op koper te verrekenen met eventuele vorderingen van koper op haar.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten rusten bij Horn Design VOF of bij haar toeleveranciers. Door of vanwege de overeenkomst worden geen rechten van intellectuele eigendom overgedragen. Koper zal de hiervoor bedoelde rechten van intellectuele eigendom respecteren en (onderdelen van) de producten niet namaken of decompileren.

Artikel 12 - Garantie

12.1 Horn Design VOF garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals partijen deze redelijkerwijs bedoelden bij de koopovereenkomst. Horn Design VOF staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.

12.2 De garantietermijn van Horn Design VOF is even lang als de fabrieksgarantietermijn.

Horn Design VOF is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing die de klant kiest.

12.3 Van de klant wordt verwacht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren. Hierbij dient de klant na te gaan of het afgeleverde overeenkomt met dat wat is besteld.

Blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is? Dan dient de klant (vóór hij deze zaak terugstuurt aan Horn Design VOF) deze gebreken binnen 3 dagen te melden aan de klantenservice van Horn Design VOF.

12.4 Terugsturen van de zaken dient te gebeuren in nieuwstaat, in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie). Het recht tot reclameren en terugsturen vervalt geheel bij: ingebruikname na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, en bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke. Het terugsturen van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

12.5 Als Horn Design VOF de klachten van de klant gegrond bevindt, zal Horn Design VOF naar onze keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling treffen over de schadevergoeding. Hierbij geldt dat de aansprakelijkheid van Horn Design VOF en dus ook het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende zaken.

12.6 Deze garantie geldt niet als:

  • de klant nog in gebreke is naar Horn Design VOF.
  • de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt, of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Horn Design VOF en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot het nakomen van de in artikel 12 beschreven garantieverplichting. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 12 is elke aansprakelijkheid van de leverancier, waaronder bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, evenals schade door aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Behalve als het gaat om opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de leverancier (uitgezonderd opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen die de leverancier heeft ingeschakeld).

13.2 Als de rechter zou oordelen dat artikel 13.1 niet in de weg staat van aansprakelijkheid van de leverancier, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de betreffende zaak of dienst die de leverancier leverde. Behalve als de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van leverancier een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

13.3 De klant is gehouden leverancier te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden is uitgesloten in de verhouding met de klant. Hieronder vallen aansprakelijkheid volgens artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).

Artikel 14 - Herroepingsrecht

14.1 Als er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht om (een deel van) de geleverde goederen binnen 14 dagen te retourneren zonder opgave van reden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De koop is een feit als de consument ná deze termijn de geleverde zaken niet heeft teruggestuurd aan Horn Design VOF.

14.2 De klant is gehouden om vóór hij overgaat tot terugsturen, dit binnen 14 werkdagen na aflevering te melden bij Horn Design VOF. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van postbezorging.

14.3 Terugsturen van de zaken dient te gebeuren in nieuwstaat, in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie). Als de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

14.4 Met inachtneming van dat wat is bepaald in de vorige zin, draagt Horn Design VOF er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald. Het terugsturen van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

14.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd (zoals maatwerk) of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd, zoals e-boeken of andere digitale downloads. Ook pallets en zakken Makkelijke Moestuin Mix, vermiculiet en compost vallen niet onder het herroepingsrecht. Dat heeft te maken met de RHP-regelgeving voor substraten en potgronden.

Artikel 15 - Annulering en schadeloosstelling

Met uitzondering van het hiervoor beschreven herroepingsrecht van consumenten, is een klant niet gerechtigd om zijn order te annuleren. Als de klant zijn order toch (deels) annuleert, is hij gehouden om alle schade te vergoeden die de leverancier lijdt door de annulering. Hieronder vallen onder andere alle kosten die de leverancier heeft gemaakt om de order uit te voeren, de werkzaamheden van de leverancier en de winstderving van de leverancier, te vermeerderen met de btw.

Artikel 16 - Conversie

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of als daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Partijen gaan dan bij elkaar te rade over de nietige bepaling of de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd. Samen vinden ze een manier om optimaal uitvoering te geven aan de strekking van de betreffende bepaling.

Artikel 16 - Gegevensbeheer

Als je een bestelling plaatst bij Horn Design VOF, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Horn Design VOF. Horn Design VOF houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacyverklaring . Horn Design VOF respecteert de privacy van de gebruikers van onze websites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens. Horn Design VOF maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat aanwijzingen hoe je je van deze lijst kunt laten verwijderen.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de leverancier en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is alléén het Nederlands recht van toepassing.